กรรมการรับเงินจากบริษัทรูปแบบไหนได้บ้าง

  • เงินเดือน 40(1)

เงินได้ประเภทที่ 1 เงินได้เนื่องจากเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยเลี้ยง โบนัส เบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ

  • ค่าที่ปรึกษา 40(2)

เงินได้ประเภทที่ 2 เงินได้เนื่องจากหน้าที่ ตำแหน่งงานที่ทำ หรือจากการรับทำงานให้ เช่น ค่าธรรมเนียม ค่านายหน้า ค่าส่วนลด เงินอุดหนุนในการทำงาน เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส ค่าที่ปรึกษา เป็นต้น

  • เงินปันผล 40(4)

เงินได้ประเภทที่ 4 ดอกเบี้ย เงินปันผล เงินส่วนแบ่งกำไร เงินลดทุน เงินเพิ่มทุน ผลประโยชน์จากการโอนหุ้น เป็นต้น

  • ค่าเช่า 40(5)

เงินได้ประเภทที่ 5 เงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สิน หรือประโยชน์อย่างอื่นที่ได้เนื่องจากการให้เช่าทรัพย์สิน การผิดสัญญาเช่าซื้อทรัพย์สิน เป็นต้น

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *