รับคัดหนังสือรับรอง

บริการคัดหนังสือรับรอง และเอกสารชนิดอื่นๆ ที่สามารถคัดได้จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เช่น งบการเงิน สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) ตราประทับของบริษัท เป็นต้น

อัตราค่าบริการคัดหนังสือรับรอง/เอกสารชนิดอื่นๆ

จำนวนอัตราค่าบริการ
1 รายการ300 บาท
รายการต่อไป50 บาทต่อรายการ (ค่าบริการสูงสุดต่อครั้งอยู่ที่ 500 บาท)
ค่าส่ง Flash 25 บาท

ค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายให้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ประเภทเอกสารค่าธรรมเนียม
หนังสือรับรองบริษัท200 บาท
งบการเงินค่าธรรมเนียม 50 บาท
ถ่ายสำเนาหน้าละ 5 บาท
บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)50 บาท
บริคณห์สนธิ (บอจ.2)50 บาท
รับรองตราประทับ (บอจ.3)50 บาท

ตัวอย่างที่ 1 : ต้องการคัดหนังสือรับรอง 1 ฉบับ ทั้ง file สแกน+ฉบับจริง
ค่าใช้จ่ายรวม 525 บาท = ค่าบริการคัดเอกสาร 300 บาท + ค่าส่ง Flash 25 บาท + ค่าธรรมเนียมคัดหนังสือรับรอง 200 บาท

ตัวอย่างที่ 2 : ต้องการคัดหนังสือรับรอง 1 ฉบับ เป็น file สแกน
ค่าใช้จ่ายรวม 500 บาท = ค่าบริการคัดเอกสาร 300 บาท + ค่าธรรมเนียมคัดหนังสือรับรอง 200 บาท