รับจดทะเบียนนิติบุคคล

บริการจดทะเบียนนิติบุคคล รวมถึงงานทะเบียนอื่นๆ เข่น การเปลี่ยนแปลงที่อยู่ การเปลี่ยนแปลงกรรมการ การเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน การจดปิดบริษัท จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และขึ้นทะเบียนนายจ้าง เป็นต้น โดยทีมงานมืออาชีพ

ขั้นตอนการจดบริษัท

ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนบริษัท

ค่าธรรมเนียมตั้งบริษัท5,000 บาท
ค่าบริคณห์สนธิ500 บาท
ค่าอากรแสตมป์400 บาท
ค่าคัดสำเนาเอกสาร450 บาท
รวมค่าธรรมเนียม-กรมพัฒน์6,350 บาท
ค่าบริการของสำนักงานบัญชี3,650 บาท
รวมทั้งสิ้น10,000 บาท
* จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านระบบออนไลน์ให้ฟรี (กรณีที่ต้องการให้ไปจดที่กรมสรรพากร คิดค่าบริการเพิ่ม 2,000 บาท)

ให้ “เรา” บริการ รับฟรึ

โปรแกรมจัดการเอกสารบัญชีและเงินเดือนบน i cloud ที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น

supported by

จดทะเบียนบริษัทต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

 1. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น (ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 3 คน)
 2. สำเนาทะเบียนบ้านหน้าแรกที่ใช้เป็นที่ตั้งสำนักงาน (หน้าที่มีเลขที่ประจำบ้าน)
 3. แผนที่ตั้งบริษัท
 4. กรณีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องเตรียมเอกสารเพิ่ม ดังนี้
  • หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่/สัญญาเช่า
   **(คนยินยอมให้ใช้สถานที่จะต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นที่ตั้งสำนักงาน)**
  • สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของ
  • สำเนาโฉนดที่ดินของที่ตั้งสำนักงาน

บริการงานทะเบียนอื่น

 • จดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนฯ ราคา 7,500 บาท (รวมค่าธรรมเนียม)
 • จดเปลี่ยนแปลงข้อมูลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ราคา 2,500 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียม)
 • ขึ้นทะเบียนประกันสังคม ราคา 2,500 บาท
 • จดภาษีมูลค่าเพิ่ม ราคา 2,000 บาท
 • จดเปลี่ยนแปลงข้อมูลกับกรมสรรพากร ราคา 3,000 บาท
 • จดทะเบียนเลิกกิจการสำหรับกิจการไม่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ราคา 10,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการจัดทำงบการเงิน ค่าสอบบัญชี และค่าปรับภาษีที่อาจจะเกิดขึ้น)
 • จดทะเบียนเลิกกิจการสำหรับกิจการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ราคา 15,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการจัดทำงบการเงิน ค่าสอบบัญชี และค่าปรับภาษีที่อาจจะเกิดขึ้น)