รับตรวจ
สอบบัญชี

บริการตรวจสอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีไทยที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ด้วยทีมผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ซึ่งมีประสบการณ์ทำงานด้านการตรวจสอบบัญชีกับบริษัทตรวจสอบบัญชีทีมีชื่อเสียงระดับโลก (Big 4) รวมถึงมีประสบการณ์การตรวจสอบบริษัทในตลาดหลักทรัพย์หลายแห่งในหลายประเภทธุรกิจ อาทิเช่น ธุรกิจผลิตอาหาร ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ธุรกิจยานยนต์ ธุรกิจซื้อมาขายไป ธุรกิจการเกษตร เป็นต้น

สิ่งที่บริษัททำให้กับลูกค้า

  1. สอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัทลูกค้า และเสนอแนะเมื่อเจอข้อบกพร่องของระบบควบคุมภายใน
  2. สอบทานรายการค้าระหว่างปีมีการยื่นภาษีถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ รวมถึงการสอบทางการคำนวณภาษีประจำปี เพื่อป้องกันภาษีย้อนหลังให้กับลูกค้า
  3. สอบทานรายการค้าระหว่างปี ว่าได้บันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีหรือไม่
  4. ให้คำปรึกษาในเรื่องของการบันทึกบัญชีและยื่นภาษีในระหว่างปี ลูกค้าที่ใช้บริการตรวจสอบบัญชีสามารถโทรปรึกษาได้ตลอดเวลา เพื่อให้การจัดทำบัญชีและยื่นภาษีในระหว่างเดือนมีความถูกต้อง ลดภาระในเรื่องของค่าปรับที่อาจจะเกิดขึ้นได้
  5. ลูกค้าจะได้รับรายงานการตรวจสอบบัญชีและจดหมายถึงผู้บริการเพื่อสรุปประเด็นที่พบเจอระหว่างการตรวจสอบบัญชี เพื่อที่ลูกค้าจะได้นำคำแนะนำไปปรับปรุงระบบการทำงานของบริษัท