รับทำบัญชี
ปิดงบการเงิน

บริการรับทำบัญชีแบบมืออาชีพซึ่งพนักงานที่ให้บริการจัดทำบัญชีทุกคนจบปริญญาตรี สาขาการบัญชี และได้รับการอบรมทางด้านมาตรฐานการบัญชีและภาษีอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการนำเอาเทคโนโลยีต่างๆ มาช่วยในการทำงาน ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นการทำบัญชีแบบยุค 4.0 หรือบัญชีแบบดิจิทัล และทุกงานได้ผ่านการควบคุมงานโดยหัวหน้าสำนักงานซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากความรู้ความชำนาญของพนักงานรวมกับเทคโนโลยีที่ทางสำนักงานเอาเข้ามาใช้ ทำให้สำนักงานเราสามารถใช้เวลาการทำงานที่น้อยลง ส่งผลให้สามารถคิดค่าบริการในการจัดทำบัญชีให้อยู่ในราคาที่เหมาะสมได้

อัตราค่าบริการจัดทำบัญชีรายเดือน (รวมยื่นภาษี และประกันสังคม)

แพคเกจ จำนวนเอกสาร อัตราค่าบริการ (บาท)
แรกแย้ม 0 – 30 รายการ 3,000
ผลิบาน 0 – 60 รายการ 5,000
ออกดอก 0 – 100 รายการ 7,000
เก็บผล 0 – 150 รายการ 10,000
*ค่าบริการดังกล่าวเป็นการประเมินเบื้องต้นเท่านั้น อาจะมีการเปลี่ยนแปลงหากธุรกิจมีความซับซ้อน
**1 รายการ หมายถึง 1 รายการค้า เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี ใบแจ้งหนี้ เป็นต้น
*** ค่าบริการดังกล่าวยังไม่ได้รวมค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี

ขอบเขตการให้บริการรับทำบัญชีรายเดือน

 • วิเคราะห์รายการเอกสารเพื่อประกอบการบันทึกรายได้ ค่าใช้จ่าย การปรับปรุงบัญชี และรายงานทางบัญชีต่างๆ ตามกฎหมายและกรมสรรพากรกำหนด
 • บันทึกบัญชีในสมุดรายวันซื้อ รายวันขาย รายวันรับเงิน รายวันจ่ายเงิน และรายวันแยกประเภท (ครบ 5 เล่มตามที่กฎหมายกำหนด) ด้วยระบบโปรแกรมบัญชีที่ได้มาตรฐานของกรมสรรพากร
 • จัดทำงบกำไรขาดทุนรายเดือนส่งให้ผู้บริหารเพื่อวางแผนภาษี
 • ให้คำแนะนำปรึกษาด้านภาษีและการจัดเก็บเอกสารขั้นพื้นฐานในการบันทึกบัญชี
 • จัดทำและนำส่งแบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53) ประจำเดือน
 • จัดทำและนำส่งแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 30, ภ.พ. 36) ประจำเดือน
 • จัดทำรายการภาษีซื้และภาษีขาย ประจำเดือน
 • จัดทำแบบสำหรับยื่นประกันสังคม และนำส่งประกันสังคมให้กับลูกค้า
 • จัดทำทะเบียนทรัพย์สินให้กับบริษัท
 • จัดเตรียมแบบภาษีเงินได้นิติบุคลลครึ่งปี (ภ.ง.ด.51) และประจำปี (ภ.ง.ด.50) ตามประมวลรัษฎากร
 • จัดทำงบการเงินประจำปี ได้แก่ งบแสดงฐานนะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อนำส่งให้กรมพัฒนาธุรกจการค้าและกรมสรรพากร