กรรมการรับเงินจากบริษัทรูปแบบไหนได้บ้าง

กรรมการรับเงินจากบริษัทรูปแบบไหนได้บ้าง เงินเดือน 40(1) เงินได้ประเภทที่ 1 เงินได้เนื่องจากเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยเลี้ยง โบนัส เบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ ค่าที่ปรึกษา 40(2) เงินได้ประเภทที่ 2 เงินได้เนื่องจากหน้าที่ ตำแหน่งงานที่ทำ หรือจากการรับทำงานให้ เช่น ค่าธรรมเนียม ค่านายหน้า ค่าส่วนลด เงินอุดหนุนในการทำงาน เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส ค่าที่ปรึกษา เป็นต้น เงินปันผล 40(4) เงินได้ประเภทที่ 4 ดอกเบี้ย เงินปันผล เงินส่วนแบ่งกำไร เงินลดทุน เงินเพิ่มทุน ผลประโยชน์จากการโอนหุ้น เป็นต้น ค่าเช่า 40(5) เงินได้ประเภทที่ 5 เงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สิน หรือประโยชน์อย่างอื่นที่ได้เนื่องจากการให้เช่าทรัพย์สิน การผิดสัญญาเช่าซื้อทรัพย์สิน เป็นต้น